Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VESILAKITOIMIKUNNAN MIETINTÖ

5.11.2004

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

VESILAKITOIMIKUNNAN MIETINTÖ

Pyydettynä lausuntona vesilakitoimikunnan mietinnöstä Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Vesilakiehdotus on asianmukaisesti valmisteltu. Satamaliitto haluaa kiinnittää huomiota satamien rakentamisen moninkertaiseen lupamenettelyyn. Kun alue kaavoitetaan satamaksi, on siinä yhteydessä tutkittava satamatoiminnan rakentamisen aiheuttamat vaikutukset.

Ympäristöluvassa määritellään sataman toimintaehdot ympäristön kannalta. Kun satama rakentaa esimerkiksi yksittäisen laiturin, ei tällä laiturin rakentamisella ole juurikaan vaikutusta itse vesistöön ja nämä vaikutukset on otettu jo huomioon sataman ympäristöluvassa.

Vesilain mukainen lupaprosessi on raskas sovellettavaksi yksittäisen laiturin rakentamiseen. Siksi Satamaliitto esittää, että yksittäisen laiturin rakentamiseen, joka ei merkittävästi muuta vesiympäristöä, ei tarvitsisi lakiluonnoksen 3 luvun mukaista lupaa, vaan siihen sovellettaisiin lakiluonnoksen 2 luvun 14 mukaista ilmoitusmenettelyä.

Vesitaloushankkeen luvanvaraisuuden kriteerit on määritelty 3 luvun 2 pykälässä. Säännös selventää luvanvaraisuutta tietyssä määrin. Vaarana on kuitenkin edelleen, että luvanvaraisuuden harkinta ei ole alueellisesti yhdenmukaista, kuten aikaisempi kokemus on selvästi osoittanut. Olisi paikallaan, että ympäristöhallinnolle laadittaisiin luotettava luvanvaraisuuden arviointimenettely. Tämä voisi perustua laadittaviin kysymyslistoihin. Selkeä luvanvaraisuuden arviointimenettely parantaisi luvanhakijoiden asemaa merkittävästi.

SUOMEN SATAMALIITTO