Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VÄYLIEN SYVYYSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

2.9.2002

Merenkulkulaitos tutkii väylien syvyyskäytännön muuttamista. Ehdotetun uuden mallin keskeisiä piirteitä ovat:

– Väylälle vahvistetaan ja kartoille merkitään kulkusyvyyden sijasta väylän varmistettu vesisyvyys eli haraussyvyys.

– Käytäntö koskee sellaisia meren rannikon kauppamerenkulun väyliä, jotka on rasteroitu merikartoille, mikä tarkoittaa lähinnä nk. Kauppamerenkulun pääväyliä eli väyläluokan 1 mukaisia väyliä.

– Väylien merkintä kartoille tehdään merikarttojen uutta kuvaustekniikkaa 2003 soveltaen. Aikataulullisesti uusi syvyyskäytäntö pyrittäisiin ottamaan käyttöön sitä mukaa ja niillä alueilla, joista tuotetaan uuden kuvaustekniikan mukaiset merikartat.

Syvyyskäytännön muuttamisen keskeisiä tavoitteita ovat väylän vesisyvyyden nykyistä joustavampi ja täysimääräisempi hyödyntäminen sekä väylänpitäjän vastuualueen selkiinnyttäminen.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

VÄYLIEN SYVYYSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

Suomen Satamaliitto ilmoittaa lausuntonaan, että se kannattaa uuteen syvyyskäytäntöön siirtymistä. Kaikki Satamaliiton asiasta lausuntonsa antaneet jäsensatamat ovat myös ilmoittaneet kannattavansa uutta käytäntöä.

Uusi käytäntö on yleisen kansainvälisen käytännön mukainen. Se antaa mahdollisuuden väyläsyvyyden täysimääräiseen hyödyntämiseen. Osa nyt vajaalastissa tulevista tai lähtevistä laivoista voisi uuden käytännön mukaan purjehtia täydessä lastissa. Tietyissä tapauksissa uusi käytäntö mahdollistaisi lastien koon suurentamisen ilman väylän syventämistä.

Lausuntopyynnössä pyydetään ottamaan myös kantaa nykyisen toiminta-mallin kehittämiseen siten, että luotsausohjetta tarkistamalla lisätään joustomahdollisuuksia nykyisen kulkusyvyyden puitteissa ilman merenkulkupiirin hyväksymistä

Tämä vaihtoehto on selvästi huonompi kuin syvyyskäytännön muuttaminen. Vaikka joustavuuden lisääminen on sinänsä hyvä asia, ei sillä saavuteta samaa selkeyttä ja yksiselitteisyyttä kuin muuttamalla syvyys-käytäntöä ehdotetulla tavalla, joka vastaa kansainvälistä käytäntöä.

Satamaliiton mielestä uudistus tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti.