Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VÄYLÄMAKSULAIN 5 §:N MUKAINEN SATAMAAN SAAPUMINEN

1.12.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

VÄYLÄMAKSULAIN 5 §:N MUKAINEN SATAMAAN SAAPUMINEN

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan:

Käytännön tulkintatilanne aluksen saapumisesta satamaan saattaa syntyä sellaisen aluksen, esimerkiksi suuren risteilijän osalta, joka jää redille eikä kiinnity laituriin.

Lähes poikkeuksetta kaikkien satamien satamamaksumääräyksissä todetaan, että alusmaksu on perittävä, kun alus saapuu satama-alueelle. Tietyllä tavalla olisi johdonmukaista soveltaa väylämaksuun samaa tulkintakäytäntöä kuin sataman perimän alusmaksun osalta, eli väylämaksu peritään alukselta, joka saapuu satama-alueelle. Tällöin on toki huomioitava väylämaksulain 5 §:n 4 momentin mukaiset tilanteet, joissa väylämaksua ei peritä.

Satama-alue määritellään kunnanvaltuuston vahvistamassa satamajärjestyksessä.

Lain kunnallisista satamajärjestyksistä ja satamamaksuista (995/1976) mukaan jokaisella kunnallisella satamalla on oltava satamajärjestys. Samoin lain yksityisistä yleisistä satamista (1156/1994) mukaan yksityiselle yleiselle satamalle on oltava kunnanvaltuuston hyväksymä satamajärjestys.

Sen sijaan yksityisillä niin sanotuilla teollisuussatamilla ei ole virallisesti vahvistettua satamajärjestystä. Niiden satama-alue on määritelty teollisuuslaitosta ja sen satamaa koskevassa ympäristöluvassa.