Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA JA TILAPÄISESTÄ SÄILYTYKSESTÄ SATAMA-ALUEELLA

23.8.2004

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA JA TILAPÄISESTÄ SÄILYTYKSESTÄ SATAMA-ALUEELLA

Asetus täydentää vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä oikealla tavalla, sillä maa- ja vesikuljetusten vaihtumiskohdassa satamassa tarvitaan selkeät yhdet ohjeet menettelyille. Esimerkiksi tilapäisen säilytyksen määrittely, IMDG- ja Itämeren roro-liikenteen erityissäännösten noudattaminen ja Merenkulkulaitos ensisijaisena valvontaviranomaisena ovat täsmennyksiä, jotka selkiinnyttävät noudatettavaa viitekehystä.

Turvallisuusselvityksen teon rajaaminen satamiin, joiden kautta kulkee sovittu vähimmäismäärä vaarallisia aineita, on mielekästä. Asetuksen 11 §:ssä mainittu sisäisen pelastussuunnitelman laatiminen koskee perustelujen mukaan vain kyseisiä satamia, joiden kautta kulkee vähin-tään 25 000 tonnia vaarallisia aineita. On myös hyvä, että pelastussuunnitelma voi olla osa muuta, laajempaa pelastussuunnitelmaa.

Pykälässä 13 säädetään vaarallisten aineiden konttien ja lastinkuljetus-yksiköiden sijoittelusta. Pykälän 2 momentissa puhutaan paikkojen ja alueiden merkinnästä ja pelastuspalvelun esteettömästä pääsystä ’lastinkuljetusyksiköihin’. Tekstissä tarkoitettaneen kuitenkin pääsyä suljettujen ja sinetöityjen kuljetusyksiköiden luokse.