Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

SUOMEN LOGISTISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN -TOIMENPIDEOHJELMA

23.8.2005

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

SUOMEN LOGISTISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN -TOIMENPIDEOHJELMA

Suomen Satamaliitto esittää pyydettynä lausuntona Suomen logistisen aseman vahvistaminen -toimenpideohjelmasta seuraavan:

On erittäin hyvä, että toimenpideohjelma on laadittu. Logistiikan merkitys Suomen kilpailukyvylle ja kansantaloudelle tulee kasvamaan entisestään. Suomella täytyy olla selvä politiikka siitä, miten logistiikkaa kehitetään. Erityisen tärkeää on kasvavien Venäjän markkinoiden hyödyntäminen. On myös tärkeää, että ohjelma on voitu tehdä yhteistyössä logistiikkaelinkeinojen, tutkimuksen, ammattiyhdistysliikkeen ja valtionhallinnon kesken.

Tätä yhteistyötä pitää jatkaa. Yksi kehittämiskelpoinen malli olisi perustaa liikenne- ja viestintäministerin puheenjohdolla toimiva logistiikan neuvottelukunta, jonka kokoonpano voisi olla hyvin toimenpideohjelman ohjausryhmän kaltainen. Samalla voitaisiin lakkauttaa ainakin tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunta TLONK, satama-asiain neuvottelukunta SANKA ja mahdollisesti merenkulun neuvottelukunta.

Neuvottelukunnalla pitäisi olla talousneuvoston mallin mukaan korkeatasoinen sihteeristö.

Ohjelman toimenpide-ehdotuksista Satamaliitto haluaa tuoda esiin seuraavan:

Toimenpide 14: Ohjelmassa ehdotetaan uuden satamalain valmistelua. Suomen satamalainsäädäntö joudutaan lähivuosina uudistamaan mm. perustuslakiuudistuksen takia. Koska EU:ssa käsittelyssä oleva satamapalveludirektiivi ja mahdollisesti kohta käsittelyyn tuleva satamamaksudirektiivi vaikuttavat olennaisesti suomalaisen satamalainsäädännön sisältöön, suomalaisen satamalainsäädännön uudistamistyötä ei kannata aloittaa ennen kuin on selvillä satamapalveludirektiivin kohtalo. Tieto satamapalveludirektiivin kohtalosta tulee viimeistään vuoden 2006 loppuun mennessä. Sen jälkeen tulee asettaa työryhmä valmistelemaan satamalainsäädännön uudistamista.

Toimenpide 20: Englannin kieli tulee välittömästi hyväksyä linjaluotsaustutkinnon kieleksi. Englanti on merenkulun kansainvälinen kieli ja alusliikennepalvelu toimii jo tänä päivänä myös englanniksi. Mitään turvallisuussyitä ei ole sille, että linjaluotseilta edellytetään suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toimenpiteet 21 – 28: On tärkeää, että hallitus laatii liikenneinvestointiohjelman, kuten tämä hallitus on tehnyt. Vähintään yhtä tärkeää on, että tästä ohjelmasta ja sen mukaisesta tärkeysjärjestyksestä pidetään kiinni. Meriväylien osalta näin on menetelty, ja tulokset ovat olleet hyviä. Vuonna 2002 laaditun meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelman vuosien 2003 – 2006 kehittämiskohteista on päätökset tehty kaikkien muiden hankkeiden rahoittamisesta paitsi Haminan väylän syventämisestä.

Tulee asettaa uusi työryhmä tarkistamaan mesi-ohjelmaa ja laatimaan konkreettiset ehdotukset vuosina 2007 – 2010 toteutettavista meri- ja sisävesiväylähankkeista.

Toimenpide 28: Saimaan kanavan liikenteen jatkamisesta tulee saada aikaan ratkaisu ensi tilassa. Muuten Saimaan liikenteen edellytykset alkavat murentua, koska Saimaan satamiin ja Saimaalla liikennöiviin aluksiin ei enää uskalleta investoida. Saimaan kanavan jatko on nostettava keskeiseksi kysymykseksi Suomen ja Venäjän välillä. Ratkaisu asiassa pitää saada viimeistään vuonna 2006, jolloin vietetään Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlia.