Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

RATALAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ

27.1.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

RATALAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää ratalakityöryhmän mietinnöstä seuraavan:

Työryhmä esittää lakiesityksen 2 §:n 2 ja 3 momentissa: ”Tätä lakia ei sovelleta yksityisraiteeseen kuuluvalla yleiseltä liikenteeltä eristetyllä satama-, varasto-, tehdas- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisella alueella rautatie on kuitenkin suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä siten, että juna- ja muu liikenne voi toimia turvallisesti ja rautatie ei aiheuta vaaraa alueella tapahtuvalle toiminnalle. Tätä lakia ei sovelleta yksityisraiteen lakkauttamiseen”.

Tätä ehdotettua menettelyä, jossa satama-alueella olevat yksityisraiteet ovat lain soveltamisalan ulkopuolella, on pidettävä tarkoituksenmukaisena ja oikeana ratkaisuna. Radan rakentamista ja ylläpitoa koskevat määräykset ovat ratalain keskeinen sisältö. On selvä, että tällaisia erityismääräyksiä ei tarvita satama-alueella, jota satama hallitsee.