Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

ORGAANISTEN TINAYHDISTEIDEN MARKKINOILLE LUOVUTTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

11.9.2002

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta kieltää em. yhdisteiden käytön. Asetuksella estettäisiin orgaanisten tinayhdisteiden joutumista vesiympäristöön ja vähennettäisiin niiden aiheuttamia ympäristöhaittoja. Niiden on havaittu aiheuttavan haittoja vesieliöille jo pieninä pitoisuuksina. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan komission direktiivi 2002/62/EY, jolla tiukennetaan orgaanisia tinayhdisteitä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ja jolla pannaan osittain täytäntöön IMO:n kansainvälinen yleissopimus vahingollisten kinnittymisenestoaineiden rajoittamisesta. Yleissopimus sisältää kiellon maalata aluksia orgaanisia tinayhdisteitä tehoaineena sisältävillä kinnittymisenestoaineilla vuoden 2003 alusta lukien.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

ORGAANISTEN TINAYHDISTEIDEN MARKKINOILLE LUOVUTTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Suomen Satamaliitto toteaa lausuntonaan, että se pitää vesiympäristön laadun kannalta hyvänä sitä, että orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien kiinnittymisenestoaineiden käyttö kielletään aluksissa ja muissa vedessä olevissa rakenteissa sekä teollisissa prosesseissa. Kielto on perusteltu, koska kyseiset aineet on havaittu vesieliöille haitallisiksi ja niille löytyy korvaavia aineita.

Satamien kannalta ongelmallista ei ole itse käyttö, vaan alusten pintojen käsittely uudelleenmaalausta varten. Korjaustelakoilla käsitellään edelleen aluksia, joissa vanha, orgaanisia tinayhdisteitä sisältävä maalipinta poistetaan ennen käsittelyä uusilla estoaineilla. Korjaustelakoiden läheisyydessä pohjasedimenttien orgaanisen tinan pitoisuudet ovat korkeita, mikä tekee massoista sataman tai sen väylien ruoppauksen yhteydessä normaaliin läjitykseen kelpaamattomia. Tämän vuoksi on tarpeen kehittää korjaustelakoiden käsittelyprosesseja pintojen käsittelyn yhteydessä orgaanisten tinayhdisteiden veteen pääsyn rajoittamiseksi.