Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

”MERITEOLLISUUSTOIMIKUNTA 2002”:N MIETINTÖ

26.8.2002

Suomen Satamaliiton lausunto Kauppa– ja teollisuusministeriölle ”Meriteollisuustoimikunta 2002”:n mietinnöstä ja siihen sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

”MERITEOLLISUUSTOIMIKUNTA 2002”:N MIETINTÖ

Meriteollisuustoimikunta lausuu satamamaksuista, että ne toimikunnan mielestä eivät välttämättä ole toisaalta oikeassa suhteessa niihin palve-luihin, joita telakat hyödyntävät ja toisaalta niihin kustannuksiin, joita telakoiden toiminta aiheuttaa satamalaitoksille.

Toimikunta katsoo, että alustavien selvitysten mukaan suomalaiset telakat joutuvat maksamaan huomattavasti suurempia maksuja kunnallisille satamalaitoksille kuin kilpailijatelakat Euroopassa.

Toimikunta ehdottaa, että kauppa- ja teollisuusministeriön aloitteesta pikaisesti selvitetään tavaramaksujen kustannusvastaavuus ja tavara-maksujen suuruus kilpailijamaissa sekä neuvotellaan kuntien kanssa maksujärjestelmä, joka ei aseta suomalaisia telakoita kilpailijamaita huonompaan asemaan.

Lausuntonaan Suomen Satamaliitto toteaa, että kysymys satama-alueelle sijoitettujen telakoiden valmistamien tai korjaamien alusten satama-maksuista on ollut esillä useita kertoja. Asia on ollut mm. korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana, ja siten satamien oikeus kantaa telakoiden valmistamilta tai korjaamilta aluksilta satamamaksuja on juridisesti kiistaton.

Satama-alueella olevalle telakalle tulevat tai sieltä lähtevät alukset käyttävät hyväkseen sataman rakentamia väyliä ja turvalaitteita, ja satama vastaa satama-alueen turvallisuudesta ja liikenteen ohjauksesta.

Satamaliiton käsityksen mukaan telakoiden maksamat satamamaksut ovat kohtuullisella tasolla Suomessa. Toimikunta viittaa eurooppalaiseen käytäntöön. Suomen Satamaliiton mielestä on paikallaan, että laaditaan puolueeton selvitys telakoiden satamamaksukäytännöstä eri EU-maissa.

Satamaliitto on osaltaan valmis myötävaikuttamaan tällaisen selvityksen tekemiseen.

Satamamaksut eivät ole Suomessa julkisen sääntelyn eivätkä julkisen vahvistamisen piirissä. Siksi Satamaliitto ei kannata ehdotusta, että KTM ryhtyisi neuvottelemaan eri kuntien kanssa telakoiden maksujärjestelyis-tä, vaan neuvottelujen satamamaksuista tulee tapahtua kunkin telakan ja kyseisen sataman välillä.