Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS HE:KSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAUTATIE- JÄRJESTELMÄN LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ

7.4.2003

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Laissa säädettäisiin rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavien liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuusvaatimuksista valtion rataverkolla. Valtion rataverkkoon liitetyllä yksityisraiteella lakia sovellettaisiin siten, kuin siitä laissa erikseen säädetään.

Lain säätäminen on osa rautatieliikennettä koskevan lainsäädännön uudistamista. Kokonaisuuteen kuuluvat myös uusi rautatielaki (198/2003) sekä Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki (561/2002).

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUONNOS HE:KSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAUTATIE- JÄRJESTELMÄN LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ

Lakiesityksen 1 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan valtion rataverkkoon liitetyllä yksityisraiteella. Tällaisia yksityisraiteita ovat mm. satamaradat.

Lakia sovelletaan liikenneturvallisuustehtäviä suorittaviin henkilöihin. Liikenneturvatehtäviksi katsottaisiin lakiesityksen perustelujen mukaan lakiesityksen 5 §:n 2 momentissa mainitut tehtävät, joita ovat:

1) liikkuvan kaluston kuljettaminen,

2) liikenneturvallisuustehtävät ratapihatyöskentelyssä ja liikkuvassa kalustossa,

3) liikenteen turvaaminen ja

4) ratatöihin liittyvät liikenteen turvaamis- ja varmistustehtävät.

Tällaisissa tehtävissä oleville henkilöillä tulisi olla rautatiealan asian-tuntijalääkärin sopivuuslausunto terveydentilavaatimusten täyttämisestä. Rautatielain 26 § määrittelee liikenneturvallisuustehtävissä toimivat henkilöt hieman toisin. Tässä laissa tulisi pitäytyä rautatielain 26 §:n määrittelyssä.

Lakiesityksestä ei käy ilmi, sovellettaisiinko liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuusvaatimuksia joihinkin satamassa toimiviin henkilöihin, jotka saattavat esimerkiksi ajoittain työskennellä ratapihatyöskentelyssä. Jos näitä määräyksiä sovellettaisiin sataman työntekijöihin, jouduttaisiin heille hankkimaan mm. Ratahallintokeskuksen hyväksymän lääkärin lausunto terveydentilasta. Tämä ei voi olla tarkoituksenmukaista.

Ratahallintokeskuksen valvonta on aikaisemmin kohdistunut vain valtion rataverkkoon. Rautatielain 30 § asettaa Ratahallintokeskuksen tehtäväksi valvoa rautatieturvallisuutta myös yksityisraiteilla. Tämä valvonta on hyväksyttävää, mutta se on mitoitettava tarpeen mukaan. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että kaikki samat määräykset, jotka koskevat päätoimisesti Ratahallintokeskuksessa tai VR-Yhtymässä rataturvallisuustehtävissä toimivia, ulotetaan esimerkiksi satamien henkilökuntaan, joka vain satunnaisesti toimii ratapihatehtävissä.

Paras vaihtoehto on, että yksityisraiteet jätettäisiin lain soveltamisalan ulkopuolelle poistamalla lakiesityksen 1 §:n 2 momentti. Toinen vaihtoehto on, että säädettäisiin, että lakia sovelletaan yksityisradoilla toimiviin henkilöihin silloin, kun Ratahallintokeskus katsoo siihen olevan erityistä syytä ja antaa siitä asianmukaiset määräykset.

Ehdotus: 1 §:n 2 momentti

”Ratahallintokeskus voi erityisistä syistä määrätä, että tämän lain vaati-muksia sovelletaan rataverkkoon liitetyllä yksityisraiteella toimivaan liikenneturvallisuustehtävistä huolehtivaan henkilökuntaan.”