Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOSTEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISTA KOSKEVAKSI LAIKSI, MERILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIDEN IRTOLASTIALUSTEN TURVALLISESTA LASTAAMISESTA JA LASTIN PURKAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

18.9.2006

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOSTEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISTA KOSKEVAKSI LAIKSI, MERILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIDEN IRTOLASTIALUSTEN TURVALLISESTA LASTAAMISESTA JA LASTIN PURKAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Satamaliitolta lausuntoa yllä mainituista lainmuutoksista. Lainmuutokset tulevat laajentamaan olennaisesti ns. irtolastidirektiivin ja irtolastimääräysten(Blu-säännöstö) soveltamisalaa.

Tällä hetkellä sellaisia satamia, joita irtolastisäännöstö koskee, on

10 kappaletta. Uuden säännöstön mukaan irtolastisäännöstö tulee

koskemaan kaikkia satamia, joissa käsitellään irtolastia. Irtolastisatamien lukumäärä tulee kasvamaan 30 – 50 kappaleeseen.

Lausuntopyyntö tässä vaiheessa on vahvasti myöhässä. Lausuntoa uusituista määräyksistä olisi tullut pyytää eri osapuolilta, kuten satamilta ja satamaoperaattoreilta, siinä vaiheessa, kun asia oli valmistelussa IMOssa ja Suomen edustajat ottivat muutosesitykseen kantaa. Silloin asiaan olisi voitu vaikuttaa.

Nyt, kun IMO on muutokset hyväksynyt, on enää kyse Suomea sitovien IMOn määräysten soveltamisesta Suomeen, ja lausuntopyyntö on lähinnä muodollisuus.

Suomen Satamaliitolla ei sinänsä ole huomauttamista siihen tapaan, jolla muutetut IMOn irtolastimääräykset pannaan voimaan Suomen lainsäädännössä.