Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LUONNOS ALUSONNETTOMUUSOHJEEKSI

12.12.2003

Tilanteissa, joissa alus tarvitsee ulkopuolista apua, johtosuhteiden selkeys on tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta. Johtosuhteiden selkeys ja eri organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen edellyttävät etukäteissuunnittelua sekä yhteisharjoittelua. Varustamoita ja merellisiä viranomaisia koskeva alusonnettomuusohje on päivitetty Rajavartiolaitoksen johdolla.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LUONNOS ALUSONNETTOMUUSOHJEEKSI

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavan.

Luvun 5 kohdassa 10 määritellään satamaviranomaisten tehtävät. Suomessa on sekä yksityisiä että kunnallisia satamia. Tässä kohdassa tulisi määritellä sataman, ei satamaviranomaisen tehtävät aivan samoin kuin määritellään varustamon tehtävät.

Uudet satamien turvamääräykset sisältyvät IMOn SOLAS-sopimuksen ISPS-koodiin. Koodin pohjalta annetaan lähiaikoina EU:n asetus satamaturvallisuudesta. Siksi on tarpeellista, että tieto turvauhista välittyy myös satamalle, jonne alus on matkalla tai josta alus on lähtenyt. Kohdan 6.11. ilmoituskaavioon tulisi siten lisätä satama. Samoin kohdassa 5.8. varustamon tehtäviin tulisi lisätä velvollisuus vastata tarpeen mukaan yhteyksistä myös satamaan.

Muilta osin Satamaliitolla ei ole huomauttamista alusonnettomuusohjeen johdosta.