Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LAUSUNTO M-REAL OYJ:N 14.3.2002 KIRJELMÄSTÄ

21.3.2002

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoa M-real Oyj:n väylämaksujen kantoperusteita koskevasta kirjeestä, missä kirjoitetaan mm. seuraavasti:

”Merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteen turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kannetaan valtiolle väylämaksua 30.12.1980 annetun lain (1020/80) mukaisesti.

Pääperiaatteena on, että väylämaksua on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa kauppamerenkulkua Suomen aluevesillä suomalaisella tai ulkomaalaisella aluksella (ei Saimaalla). Väylämaksu määräytyy aluksen nettovetoisuuden ja jäämaksuluokan mukaan. Maksu on suuruudeltaan sama riippumatta siitä, missä Suomen satamassa alus käy.

Nykyinen väylämaksupolitiikka johtaa erityisesti Hangon sataman kohdalla pahaan vääristymään. Hangon satamaan johtaa erittäin lyhyt, pienin kustannuksin aikaansaatu väylä. Hangon maantieteellisen sijainnin johdosta jäänmurtajatarve on yleensä vähäinen. Kustannusvastaavuusperiaatteen ja vapaan kilpailun henki edellyttäisi mielestämme tasapainoa väylämaksujen ja todellisten väylien kunnossapitokustannusten ja muiden oheiskustannusten välillä.

Esitämme kohteliaimmin, että Liikenne- ja viestintäministeriö puuttuisi kilpailuvääristymiin ja että väylämaksu kannettaisiin kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti laskettuna esim. 5 tai 10 vuoden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Esitämme lisäksi, että Merenkulkulaitos tutkisi mahdollisuutta perustaa yhdessä Hangon sataman muiden toimijoiden kanssa koeluontoisesti alueellisen liikenneyhtiön, joka ottaisi hoitaakseen väylänhoidon ja luotsauksen ym. vastaavat kauppamerenkulun osa-alueet lukuun ottamatta viranomaisvalvontaa.”

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LAUSUNTO M-REAL OYJ:N 14.3.2002 KIRJELMÄSTÄ

Suomen Satamaliitto toteaa lausuntonaan: Väylämaksujärjestelmää on tutkittu useaan otteeseen. Väylämaksujärjestelmä joudutaan varmaan uudistamaan, mutta tämän uudistustyön ajoitus ja valmistelu täytyy suunnitella huolellisesti.

Merenkulkulaitoksessa on käynnissä laitoksen kehittämistyö. Työ on edennyt hyvin, ja uudistuksen päälinjat alkavat muotoutua. On tärkeää, että MKL:n uudistustyö voidaan toteuttaa onnistuneesti. Tämän uudistustyön aikana ei ole syytä samanaikaisesti käynnistää väylämaksujärjestelmän uudistamista.

Vasta kun MKL:n uudistus on tehty, voidaan esimerkiksi arvioida riittävällä tarkkuudella, mihin järjestelmään jäänmurto tulee tulevaisuudessa perustumaan ja mitkä sen kustannukset, jotka on katettava väylämaksulla, tulevat olemaan.