Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

LAIVA-ASIAMIEHEN VASTUU ALUKSEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN VAHINKOJEN HOITAMISESSA

2.9.2002

M/V Vliediep kävi Naantalin satamassa lastaamassa kiveä 8.6.2001. Laituriin tullessaan alus törmäsi laituriin ja vahingoitti sen törmäyssuojaa. Vahingolla oli silminnäkijät ja kapteeni sekä luotsi ovat todenneet vahingon tapahtuneeksi vaurioraportissa. Kuten vastaavissa tilanteissa on tapana, korjaustyöstä lähetettiin lasku laiva-asiamiehelle edelleen hoitamista varten. Tämä kieltäytyi hoitamasta asiaa vedoten siihen, että hän toimi ainoastaan aikarahtaajan lukuun.

Tapauksesta pyydettiin lausunto sekä Suomen laivameklariliitolta että kansallisten liittojen kattojärjestöltä FONASBA:lta. Suomen laivameklariliitto asettui tukemaan meklarin toimintaa kun taas FONASBA puolsi kansainvälistä käytäntöä, jonka mukaan meklari palvelee päällikköä ja omistajia kaikissa olosuhteissa.

Naantalin satama on pyytänyt Suomen Satamaliiton lausuntoa siitä, mihin toimenpiteisiin satamanpitäjän olisi ryhdyttävä, jotta kuvatun kaltaisilta yllätyksiltä saatavien kotiuttamisessa voitaisiin välttyä.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

LAIVA-ASIAMIEHEN VASTUU ALUKSEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN VAHINKOJEN HOITAMISESSA

Suomen Satamaliitto toteaa lausunnossaan, että Naantalin satamassa 8.6.2001 tapahtuneen m/v Vliediepin laituriin törmäämisen kaltaisia tapauksia on Suomen satamissa tapahtunut vuosikymmenten aikana useita, joten asia sinänsä ei ole harvinainen.

Aluksen ollessa satama-alueella sen toimia säätelee vahingonkorvauslaki. Sen mukaan aiheuttaja vastaa kaikista asiaan liittyvistä kustannuksista. Näin menetellen ovat ko. tapaukset yleensä selvinneet.

Asiaan vaikuttaa myös vahingon suuruus sekä mahdollinen epävarmuus maksujen saamisesta. Tuolloin voidaan käyttää aluksen pidättämisestä ja meripanttioikeudesta annettuja säännöksiä. Kyseinen tapaus on kuitenkin siihen nähden vähäinen kustannuksiltaan.

Kaikilla aluksilla on asiamies eli meklari. Ainoastaan jossakin tapauksessa saattavat kotimaan rannikkoliikenteessä tilapäisesti liikennöivät alukset toimia ilman meklaria.

Meklarin tehtävä aluksen asiamiehenä on hoitaa aluksen asioita. Tällaisia ovat mm. alusten saapumis- ja lähtöilmoitusten teko, erilaisten asiakirjojen toimittaminen, tullin kanssa toimiminen ja yleensäkin aluksen tarvitsemien asioiden hoito.

Yllä mainittuihin tehtäviin kuuluvat myös Naantalin sataman lausuntopyynnössä mainitut asiat. Sillä seikalla, missä liikenteessä kukin alus on, ei ole merkitystä vahingon kärsineelle satamalle. Asiamiehen velvollisuus on hoitaa kaikki asiamiehen toimialaan kuuluvat tehtävät. Voitaneen vielä painottaa, että meklari on ainoa paikallinen elin, joka hoitaa juuri näitä alukseen liittyviä asioita ja vielä palkkiopohjalta.

Se, miten aikarahtaajan suhde aluksen omistajaan on järjestetty, ei muuta tätä seikkaa suhteessa satamaan. Näin ollen FONASBAn lausunto edustaa yleistä kansainvälistä kantaa.

Todettakoon edelleen, että mikäli meklari voisi valita, mitä se aluksen asiamiehenä katsoo voivansa tehdä ja mitä ei, ei myöskään aluksilla olisi hyötyä omasta asiamiehestään. Varsinkin ulkomailla ollessaan aluksen kapteeni tarvitsee eri asioissa meklarin palveluksia. Sitä vartenhan aluksilla on asiamies.

Suomen Laivameklariliitto ry:n kirjeessä viitataan omistajan vastuuseen. Siinä tarkoitetaan ilmeisesti ns. objektiivista vastuuta eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Näin on yleensä, mutta aikarahtaus- ja muissa vastaavissa tapauksissa – kun kyseessä on vielä ulkomailla oleva omistaja – vastaa aikarahtaaja samalla tavalla kuin omistaja vahingosta. Regressioikeuden säännöksien mukaan asia etenee myöhemmin. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä vahingon kärsineen sataman kanssa.

Naantalin satama on kysynyt, mihin toimiin satamanpitäjän tulisi ryhtyä, että tämänkaltaisilta tilanteilta voitaisiin välttyä. Koska tässä tapauksessa laivameklari on kieltäytynyt toimimasta kansainvälisen käytännön mukaisesti, ja Suomen Laivameklariliitto on asettunut tukemaan laivameklaria, lienee paikallaan mahdollisissa tulevissa tapauksissa vaatia laivameklarilta sitoumus vahingonkorvausasian hoitamisesta päämieheensä nähden ennen kuin laiva on poistunut satamasta. Jos tällaista sitoumusta ei saada, satama voi käyttää aluksen pidättämistä ja meripanttioikeudesta annettuja säännöksiä ennen kuin laiva on poistunut satamasta.