Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

IMO/KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS ALUSTEN HAITALLISTEN KIINNITTY-MISENESTOJÄRJESTELMIEN VALVONNASTA

12.3.2002

Suomen Satamaliiton vastaus Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön: Luonnos hallituksen esitykseksi: IMO/kansainvälinen yleissopimus alustenhaitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien valvonnasta.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n piirissä neuvoteltu uusi yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien valvonnasta eli ns. anti-fouling sopimus hyväksyttiin yksimielisesti Lontoossa 5.10.2001.

Yleissopimuksella on tarkoitus kieltää ja asteittain lopettaa ympäristölle ja välillisesti ihmisen terveydelle haitallisten alusten kiinnittymisenestojärjestelmien käyttö. Yleissopimuksen 1 liitteen mu-kaisesti kielletään 1.1.2003 alkaen orgaanisia tinayhdisteitä (tributyylitina) sisältävien maalien käyttö aluksilla. Vuoden 2008 alusta olisi tällaiset maalit korvattava myrkyttömillä menetelmillä. Yleissopimus koskee kaikkia aluksia, kiinteitä ja kelluvia alustoja ja varasto- ja purkuyksiköitä. Yleissopimuksella luotaisiin kiellon noudattamiseksi tehokas valvonta katsastuksineen ja sertifioin-tikäytäntöineen. Sopimuspuolet sitoutuvat myös säätämään omassa lainsäädännössään yleissopimuksen vastaisten tekojen varalle siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

IMO/KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS ALUSTEN HAITALLISTEN KIINNITTY-MISENESTOJÄRJESTELMIEN VALVONNASTA

Uuden yleissopimuksen alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestel-mien valvonnasta on tarkoitus tulla voimaan kahdessa vaiheessa. Vuoden 2003 alussa alkava ensimmäinen vaihe – orgaanisia tinayhdisteitä sisältävien maalien käyttämiskielto – ei vaikuta satamanpitäjien toimintaan.

Vuonna 2008 astuu voimaan sopimuksen toinen vaihe, jolloin kiellettyjä aineita sisältävät kiinnittymisenestojärjestelmät aluksilla on pitänyt korvata tai peittää vaarattomilla aineilla. Tällöin sopimuspuolten on mahdollisuus tutkia satamaan tai avomeriterminaaliin saapuva alus ja ottaa siitä tarvittaessa näytteitä kiinnittymisenestossa käytettyjen aineiden tunnistamiseksi. Tätä vaihetta varten tarvitaan ohjeistus näytteenoton turvallisesta järjestämisestä sekä satamien valmistautuminen käytännön järjestelyihin mahdollisessa näytteenottotilanteessa.

Ottaen huomioon sopimuksen merkityksen ihmisten ja vesiympäristön turvallisuudelle sekä ajan pituuden, jolla satamanpitäjien on mahdollista varautua tulevan sopimuksen soveltamiseen ei Suomen Satamaliitto näe estettä sille, että Suomi allekirjoittaa yleissopimuksen.