Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

ILO’N MENETTELYTAPASÄÄNNÖKSET (ILO CODE OF PRACTISE ON SECURITY, SAFETY AND HEALTH IN PORTS)

5.11.2003

Kansainvälinen työjärjestö ILO on valmistellut satamaturvallisuutta koskevia menettelytapasääntöjä (ILO Code of Practice on Security, Safety and Health in Ports). Ne koostuvat kahdesta osasta: A-osa käsittelee satamien turvatoimia ja B-osa terveyttä ja turvallisuutta satamissa. Menettelytapasäännökset on määrä tutkia ja hyväksyä joulukuussa 2003 Genevessä.

Satamaliiton lausunto on annettu Suomen pysyvälle edustustolle Genevessä.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

ILO’N MENETTELYTAPASÄÄNNÖKSET (ILO CODE OF PRACTISE ON SECURITY, SAFETY AND HEALTH IN PORTS)

Satamaliitto rajoittuu kommentoimaan ILOn koodin turvallisuutta koskevaa A-osaa.

Suomen kannalta koko harjoituksen tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen. ILOn menettelytapasäännöstä perustellaan sillä, että IMOn ISPS-koodi ei kata sataman koko aluetta. EU tulee antamaan vielä tänä vuonna ehdotuksen satamaturvallisuusdirektiiviksi, joka kattaa koko satama-alueen. Siten ILOn menettelytapasäännöksillä ei ole lisäarvoa EU-maiden osalta.

Satamaturvallisuutta koskeva säädösverkko muodostuu erittäin monimutkaiseksi. On IMOn ISPS-koodi, jonka Suomi ratifioi ja panee täytäntöön IMOn jäsenmaana. On EU satamaturallisuusasetus, joka on suoraan sitovaa lainsäädäntöä Suomessa. EU antaa satamaturallisuusdirektiivin, jonka pohjalta Suomi tulee tekemään satamaturvallisuuslainsäädännön.Tämän lisäksi tulevat ILOn

menettelytapasäännökset. Samaa asiaa tulee säätelemään viisi eri säädöskokonaisuutta.

Vaikka nämä eri säännökset yritetään tehdä mahdollisimman samankaltaisiksi, niihin tulee aina jonkin verran eroja, jotka aiheuttavat käytännön tasolla satamissa ongelmia. Ongelma muodostuu myös siitä, että Suomessa monet eri viranomaiset käsittelevät samaa asiaa.

Suomen linja on, että Merenkulkulaitos on se viranomainen, jolle satamaturvallisuusasiat kuuluvat. Siksi kaikessa satamaturvallisuutta koskevassa säännösten valmistelutyössä, myös kansainvälisessä valmistelutyössä, kuten ILOn menettelytapasäännösten laatimistyössä, Merenkulkulaitoksen tulisi olla keskeisesti mukana.

Itse koodin A osa on ilmeisesti pyritty laatimaan mahdollisimman tarkasti ISPS-koodin mukaan. Yhdessä kohdassa ehdotus menee ISPS-koodia pitemmälle. Ehdotuksessa ehdotetaan, että pitäisi muodostaa erillinen satamaturvallisuuskomitea (port security advisory committee). Tällaista ehdotusta ei sisälly ISPS-koodiin. EUn tulevassa satamaturvallisuusdirektiivissä tulee ilmeisesti olemaan ehdotus satamaturvallisuuskomiteasta. ILOn suositus menee kuitenkin huomattavan pitkälle, koska siinä on suositus myös satamaturvallisuuskomitean kokoonpanosta. Ehdotuksen mukaan komiteaan pitäisi kuulua mm työntekijöiden edustajat.

Satamaturvallisuusasiat eivät ole työturvallisuusasioita, vaan ne liittyvät terrorismin torjuntaan. Niihin liittyy huomattava salassapitovelvollisuus. Satamissa työskentelee monien eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä kuten sataman itsensä sekä ahtausliikkeiden, eli operaattorien työntekijöitä. Kansainvälisessä lainsäädännössä satamaturvallisuus (security) on sataman pitäjän vastuulla. Satama tarvitsee kyllä hyvää yhteistoimintaa satamaoperaattorien ja heidän työntekijöidensä kanssa, mutta suosituksessa ei tulisi löydä kiinni satamaturvallisuuskomitean kokoonpanoa.