Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HE-LUONNOS SOLAS-SOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMISEKSI JA MERILAIN MUUTTAMISEKSI

21.3.2002

Suomen Satamaliiton vastaus Eduskunnan liikennevaliokunnalle koskien hallituksen esitystä 22/2002 vp Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonnan 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

sekä

12.2.2002

vastaus Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön: Luonnos hallituksen esitykseksi SOLAS -sopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja merilain muuttamiseksi.

IMON:n meriturvallisuuskomitea hyväksyi 73. istunnossaan joulukuussa 2000 useita muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn yleissopimukseen päätöslauselmalla MSC.99(73). Muutokset koskevat yleissopimuksen liitteen lukuja II-1, II-2, V, IX ja X. SOLAS -sopimuksen uudella V luvulla muutetaan Pohjois-Atlantin jäävartiota koskevia määräyksiä.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

HE-LUONNOS SOLAS-SOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMISEKSI JA MERILAIN MUUTTAMISEKSI

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa otsikossa mainitusta HE-luonnoksesta.