Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HE 274/2004 – VNA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS JA TILAPÄINEN SÄILYTYS SATAMA-ALUEELLA

17.2.2005

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

HE 274/2004 – VNA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS JA TILAPÄINEN SÄILYTYS SATAMA-ALUEELLA

Pyydettynä lausuntona Satamaliitto esittää seuraavaa:

IMOn ohjeet IMOn uudistettujen ohjeiden (Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas) huomioiminen asetuksessa esitetyllä tavalla on mielekästä. Vaarallisia aineita vastaanottavissa satamissa on tärkeää olla ainakin yksi nimetty vastuuhenkilö, joka on perillä voimassa olevista kuljetussäännöksistä (7 §). Samoissa ohjeissa oleva satamanpitäjän oikeus siirtää tai poistaa satama-alueelta huomattavaa vaaraa aiheuttava lastinkuljetusyksikkö (16 § 3 mom.) on myös perusteltu.

Turvakoulutus: Alusten ja satamarakenteiden turvasäännöstö ISPS on tuonut uusia velvoitteita satamille. Turvallisuutta uhkaavat tilanteet voivat esim. edellyttää turvatoimien nostamisen korkeammalle turvatasolle satamarakenteessa. On siis hyvä, että vaarallisia aineita käsittelevät henkilöt saavat tehtäviensä mukaista turvakoulutusta (7 § 5 mom.), joka auttaa heitä tunnistamaan mahdollisia turvauhkatilanteita ja toimimaan niissä suunnitelmallisesti. Tällainen koulutus voidaan järjestää sataman sisällä, sillä koulutus edellyttää sataman omaan turvasuunnitelmaan perehtymistä. Satamilla on myös velvoite dokumentoida toteutettu koulutus, mistä voidaan todentaa ko. henkilöstölle annettu koulutus.

Turvallisuusselvitykset ja niiden tarkastukset: Vaarallisten aineiden kuljetus ja tilapäinen säilytys satamassa on asia, jota on järkevää käsitellä satamanpitäjää koskevana kokonaisuutena. Turvallisuusselvitys on parempi tehdä yhtenä satamakohtaisena asiakirjana kuin joukkona erillisiä satamarakennekohtaisia selvityksiä.

Turvallisuusselvityksen kynnysrajana voidaan hyvin pitää sataman kautta kuljetettua 25 000 tonnia vuodessa. Suurimmissa satamissa VA-kuljetukset saattavat ohjautua useamman satamaosan kautta. Turvallisuusselvityksen seikkaperäistä arviota ja ohjeita ei tarvitsisi kuitenkaan tehdä niistä (ISPS-säännöstön perusteella rajatuista) satamarakenteista, joissa kuljetukset jäävät alle 10 000 tonnin vuodessa. Sataman turvallisuussuunnitelma olisi yksi kokonaisuus, joka sisältäisi yleiset periaatteet ja ohjeet koko satamalle sekä tarkemmat ohjeet ja suunnitelmat niistä satamarakenteista, joissa kuljetetut määrät ylittävät 10 000 tonnia.

Niissä satamissa, joissa sataman kautta kulkee enemmän kuin 25 000 tonnia vuodessa, mutta kuljetukset mahdollisesti jakautuisivat useamman satamarakenteen kesken, valvontaviranomainen Merenkulkulaitos päättäisi turvallisuussuunnitelman tarpeellisuudesta.

Asetusluonnoksen mukaan satamien turvasuunnitelmien tulisi olla val-miina 1.1.2007 mennessä. Ensimmäiset tarkastukset voitaisiin aivan hyvin toteuttaa tämän jälkeen, minkä jälkeen siirryttäisiin normaaliin viisivuotisrytmiin (12 §).