Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS MERENKULKULAITOSUUDISTUKSEKSI

30.4.2003

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS MERENKULKULAITOSUUDISTUKSEKSI

Suomen Satamaliitto kannattaa Merenkulkulaitosuudistusta. Organisaatiouudistus tehostaa toimintaa, kun eri toiminnot eriytetään omiksi yksiköikseen. Järjestelmästä tulee läpinäkyvämpi ja toimintojen kustannusvastaavuuden seuranta helpottuu olennaisesti.

Luotsausliikelaitos pystyy entistä paremmin kehittämään luotsaustoimintaa ja luotsausmaksut voidaan mitoittaa todellisia kustannuksia vastaaviksi. Uuden luotsausliikelaitoksen aloitettua toimintansa on viimeistään myös tehtävä päätös englannin kielen käyttämisen mahdollisuudesta linjaluotsauksessa. Tällöin poistuu yksi Suomen merenkulkua rasittava lisäkustannus. Samalla on mahdollista mitoittaa luotsausliikelaitoksen toiminta oikealla tavalla.

Varustamoliikelaitos tuo myös tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä jäänmurtotoimintaan. Oma liikelaitos avaa myös mahdollisuuden entistä ennakkoluulottomampaan yhteistyöhön Ruotsin kanssa jäänmurrossa. Talvimerenkulku tulee edelleen taata vähintään nykyisessä laajuudessa. Monitoimimurtajien kaupallinen toiminta on soveltunut erittäin huonosti nykyisen Merenkulkulaitoksen toimintaympäristöön. Varustamoliikelaitoksessa monitoimimurtajien kaupallinen toiminta voidaan organisoida normaalien kaupallisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenne ei sovellu enää uuden Merenkulkulaitoksen yhteydessä hoidettavaksi ja ehdotus uudesta Lauttaliikelaitoksesta on kannatettava.

Uudistuksen yhteydessä on uudistettava myös Merenkulkulaitosta koskevaa lakia.

Uudet aluksia ja satamia koskevat turvallisuusmääräykset, joista on sovittu IMOn toimesta, tuovat uusia, myös satamia koskevia viranomaistehtäviä turvallisuusasioissa.

On tarkoituksenmukaista, että nämä tehtävät annetaan Merenkulkulaitoksen tehtäväksi, koska sille kuuluvat myös alusturvallisuuskysymykset. Merenkulkulaitoksella on paras asiantuntemus valtionhallinnossa satama-asioista.

Asiasta tulisi säätää Merenkulkulaitoslaissa.

Muutosehdotus:

Laki Merenkulkulaitoksesta, ”2 § Merenkulkulaitoksen tehtävät,

1 momentti

Merenkulkulaitos vastaa kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perustoimintaedellytyksistä. Sen tehtävänä on koko maassa ylläpitää ja kehittää vesiväyliä, talvimerenkulun avustamista, merikartoitusta, meriliikenteen ohjausta sekä saariston yhteysliikennettä. Lisäksi se huolehtii luotsauksen viranomaistehtävistä, alus- j a s a t a m a (lisäys) turvallisuudesta ja merenkulun tuki- ja tietopalveluista sekä vastaa osaltaan toimialaansa liittyvistä tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluista.”