Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ALUSJÄTELAIN MUUTTAMISESTA: MARPOL-SOPIMUKSEN VI LIITTEEN HYVÄKSYMINEN

7.8.2003

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan (Marpol 73/78-yleissopimus) hyväksyttiin vuonna 1997 muutospöytäkirja, jolla sopimukseen lisättiin uusi VI liite. Se siäsltää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä. Marpol liite VIn määräykset pannaan Suomessa toimeen muuttamalla lakia aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä. Samalla laajennetaan lain soveltamisalaa koskemaan myös aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäisyyn sekä muutetaan sen nimi laiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ALUSJÄTELAIN MUUTTAMISESTA: MARPOL-SOPIMUKSEN VI LIITTEEN HYVÄKSYMINEN

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä (alusjätelaki) on keskeinen alusten ja satamien jätehuoltoa koskeva laki. Hallituksen esitys laiksi alusjätelain muuttamisesta laajentaa alusjätelain soveltamisalaa vesien pilaantumisen ehkäisystä ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn. Alusliikenteen ympäristövaikutusten säätelyn kokoaminen yhteen lakiin onkin mielekästä.

Suomen Satamaliitolla ei ole huomautettavaa itse ehdotetun lain ja asetuksen sisällöstä. Satamien vastaanottolaitteet ja –järjestelyt tulee päivittää lakimuutoksen perusteella.

Lakimuutoksen yhteydessä voimaan tuleva Marpol 1973/78 –yleissopimuksen VI liite ilman pilaantumisen ehkäisemisestä määrittelee alusten jätteenpolttolaitosten tekniset ominaisuudet sekä niiden käyttörajoitukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä on tuomassa aluksille ja satamiin vaativia erilliskäsittelymääräyksiä kansainvälisen alusliikenteen ruokajätteelle. Yksi asetuksen sallimista mahdollisista hävittämiskeinoista on polttaminen hyväksytyissä polttolaitoksissa. Kansainvälisen alusliikenteen ruokajätteen hävittämisen helpottamiseksi olisi tärkeää, että Marpol –yleissopimuksen liite VI:n perusteella kyseiset jätteet voidaan hyväksytysti hävittää alusten jätteenpolttolaitoksissa – lähellä kertymispaikkaansa ja siten yksinkertaistaen käsittelyketjua sekä aluksilla että satamissa.