Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

FAL-DIREKTIIVIN IMPLEMENTOINTI

21.12.2002

FAL –direktiivin tarkoituksena on helpottaa alusten satamassa käyntiä soveltamalla kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäisiä standardeja ilmoitusmuodollisuuksien osalta. Nykyinen asiakirjakäytäntö vaihtelee jäsenmaissa ja erimuotoisten asiakirjojen käyttäminen samoihin tarkoituksiin hankaloittaa merenkulkua, erityisesti lyhyen matkan merenkulkua. Direktiivin mukaan käytettäisiin IMO:n hyväksymiä FAL –lomakkeita, siltä osin kuin yhtenäisen käytännön luominen yhteisötasolla katsotaan tarpeelliseksi.

IMO:n yleissopimus kansainvälisen meriliikenteen helpottamisesta (IMO:n FAL-yleissopimus) tuli voimaan 1967. Nykyisessä yleissopimuksessa suositetaan, että kansalliset viranomaiset käyttäisivät kuutta standardoitua lomaketta (yleisselvitys, lastiluettelo, luettelo alusten varastoista, luettelo laivaväen omaisuudesta, miehistöluettelo ja matkustajaluettelo), joihin merkittäisiin satamaan saapuvia ja satamista lähteviä aluksia koskevat tiedot.

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

FAL-DIREKTIIVIN IMPLEMENTOINTI

Aluksilta edellytettävien ilmoituskäytäntöjen yhtenäistäminen on edistys-askel lähimerenkululle eli vesitiekuljetuksen käsittävälle kuljetusketjulle, jonka osana satamakin on. Näiden kuljetusten ongelmana eivät ole vain epäyhtenäiset käytännöt, vaan myös muodollisuuksien määrä maantie-kuljetuksiin verrattuna. Muodollisuuksien vähentäminen on tärkeä tavoite, jonka puolesta on edelleen tarpeen työskennellä.

Suomessa vierailevat alukset antavat FAL–direktiivissä määriteltävät tiedot pääasiallisesti PortNet-järjestelmän kautta, mistä satamatkin ottavat tarvitsemiaan tietoja omaa palvelutuotantoaan ja laskutustaan varten. FAL–lomakkeiden ja PortNet-järjestelmän yhdentämisessä ja kehittämisessä on tärkeää toimia tavalla, joka ei vaikeuta ja monimutkaista tehokkaaksi välineeksi koetun PortNet-järjestelmän käyttöä eikä vesitä FAL–lomakkeiden yhdentämisellä tavoiteltavia hyötyjä.