Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

ESITYSLUONNOS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

9.8.2004

Lisätiedot: Biträdande direktör Kirsti Tarnanen-Sariola, (09) 771 2276

ESITYSLUONNOS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto esittää seuraavaa:

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain muuttuessa on hyvä, että satamassa tapahtuva tilapäinen säilytys on tullut määritellyksi ja sisällytetyksi sen piiriin. Tämä selkeyttää käytännön tarpeita varten kuljetuksen ja varastoinnin sekä niissä sovellettavan lainsäädännön rajanvetoa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva lainsäädäntö perustuu näkemykseen, että aineista aiheutuu vaaraa niiden ominaisuuksien vuoksi. Onnettomuusriskejä ennakoidaan ja ehkäistään erilaisin järjestelyin siten, etteivät käsittely ja olosuhteet aiheuta onnettomuuksiin johtavia lisäriskejä. Lakiluonnoksen 12 §:n 1 momentissa säädetään kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä kuljetusketjussa: ” .. Lisäksi näillä alueilla kuljetettavien tai tilapäisesti säilytettävien vaarallisten aineiden määrille ja aineille tarkoitettujen alueiden tulee olla sellaiset, ETTEI AINEISTA AIHEUDU VAARAA.”

Satamaliitto esittää, että kyseistä lausetta muutetaan siten, että se on yhdenmukainen muualla laissa ilmaistun periaatteen kanssa ja ilmaisee, että halutaan välttää huomattavaa/vakavaa/erityistä jne. vaaraa. Lause voisi siten esim. tulla muotoon: ” . Lisäksi näillä alueilla kuljetettavien tai tilapäisesti säilytettävien vaarallisten aineiden määrille ja aineille tarkoitettujen alueiden tulee olla sellaiset, ettei aineista aiheudu ERITYISTÄ VAARAA.”