Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI

16.4.2004

Merenkulkulaitoksen työryhmä on valmistellut ehdotuksen hallituksen esitykseksi alusliikennepalvelulaiksi, jossa ehdotetaan annettavaksi VTS (Vessel Traffic Service) -toiminnan järjestämiseksi tarpeelliset säännökset, joilla järjestettäisiin meriliikennekeskusten toimintaa ja niiden antamaa alusliikennepalvelua. Lakiin sisältyisi valtuus antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säädöksiä alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen pätevyydestä.

Suomeen on perustettu viisi VTS-keskusta rannikolle ja kuudes sisävesille.

Lisätiedot: Verkställande direktör Matti Aura, (09) 771 2274

EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI

Pyydettynä lausuntona Suomen Satamaliitto toteaa, että laki alusliikennepalveluista on tarpeellinen. VTS-toiminnan merkitys kasvaa, ja on tarpeellista, että toiminnalle on selkeät lainsäädännölliset perusteet.

Lakiesitys on hyvin kirjoitettu ja Suomen Satamaliitto kannattaa lakiesityksen antamista eduskunnalle.

Lakiesityksen 20 §:n mukaan VTS-viranomainen on velvollinen ilmoittamaan merenkulku-, meripelastus-, ympäristö-, aluevalvonta- ja tulliviranomaisille kaikista ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen, ympäristönsuojeluun tai meri-, raja- tai tullivalvontaan liittyvistä seikoista.

Tähän luetteloon tulisi lisätä myös se satamanpitäjä, josta alus on Suomessa lähtenyt tai johon alus on saapumassa. On tarpeellista, että satama on tietoinen ihmisten turvallisuuteen, meripelastukseen ja ympäristönsuojeluun liittyvistä alusta koskevista seikoista. ISPS-koodi aiheuttaa myös sen, että erityisesti turvallisuuteen liittyvistä seikoista tulee aina informoida sataman pitäjää.