Suomen Satamaliitto - Finlands Hamnförbund - Finnish Port Association

Kannanotot

Suomen Satamaliiton kannanottoja

21.6.2007
LIIKENNEPOLIITTINEN SELONTEKO Lue…

24.4.2007
LUOTSAUSTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Lue…

2.3.2007
MERI- JA SISÄVESIVÄYLIEN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 – 2016 Lue…

3.1.2007
RAUTATIELIIKENNE 2030 -SUUNNITELMA Lue…

1.12.2006
LUOTSAUSMAKSUSTA ANNETTAVA VALTIONEUVOSTON ASETUS Lue…

1.12.2006
VÄYLÄMAKSULAIN 5 §:N MUKAINEN SATAMAAN SAAPUMINEN Lue…

13.11.2006
HINAAJA PEGASOS, KAATUMINEN JA UPPOAMINEN HELSINGIN EDUSTALLA 13.11.2003 Lue…

18.9.2006
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOSTEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISTA KOSKEVAKSI LAIKSI, MERILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIDEN IRTOLASTIALUSTEN TURVALLISESTA LASTAAMISESTA JA LASTIN PURKAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Lue…

18.9.2006
VESILAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ Lue…

18.9.2006
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOSTEN LAINSÄÄDÄNNÖN ALAAN KUULUVIEN MÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISTA KOSKEVAKSI LAIKSI, MERILAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIDEN IRTOLASTIALUSTEN TURVALLISESTA LASTAAMISESTA JA LASTIN PURKAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Lue…

21.6.2006
SUOMEN TEIDEN JA RATOJEN RUNKOVERKKOSUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Lue…

5.5.2006
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI ERÄIDEN ALUSTEN JA NIITÄ PALVELEVIEN SATAMARAKENTEIDEN TURVATOIMISTA JA TURVATOIMIEN VALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI Lue…

28.4.2006
ORGAANISET TINAYHDISTEET SUOMEN VESIALUEILLA: Ympäristöministeriön työryhmän mietintö Lue…

27.1.2006
RATALAKITYÖRYHMÄN MIETINTÖ Lue…

9.1.2006
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MERENKULKULAITOSLAIKSI Lue…

2.1.2006
KOHTI ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 VISIOTA – LIIKENTEEN RUNKOVERKON KÄRKIHANKKEET Lue…

16.9.2005
RATAVERKON JATKOSÄHKÖISTYS Lue…

23.8.2005
SUOMEN LOGISTISEN ASEMAN VAHVISTAMINEN -TOIMENPIDEOHJELMA Lue…

2.3.2005
VALTIONTILINTARKASTAJIEN VUODEN 2005 KERTOMUKSEN VALMISTELU Lue…

21.2.2005
ALUSJÄTEASETUKSEN MUUTOS, diaarinumero LVM012:00/2005 Lue…

17.2.2005
HE 274/2004 – VNA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS JA TILAPÄINEN SÄILYTYS SATAMA-ALUEELLA Lue…

19.1.2005
ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE 2030 – ASUMINEN, YMPÄRISTÖ JA LIIKENNE Lue…

18.11.2004
KOMISSION TIEDONANTO MERISATAMAPALVELUJEN LAADUN PARANTAMISESTA JA EHDOTUS SATAMAPALVELUJEN MARKKINOILLE PÄÄSYSTÄ (COM (2004) 654 FINAL) Lue…

5.11.2004
VESILAKITOIMIKUNNAN MIETINTÖ Lue…

18.10.2004
HALLITUKSEN ESITYS ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI Lue…

15.10.2004
VÄYLÄMAKSULAIN MUUTTAMINEN, TYÖRYHMÄN RAPORTTI 30.9.2004 Lue…

24.9.2004
PORTNETIN JURIDINEN ASEMA Lue…

31.8.2004
TIEHALLINNON JA RATAHALLINTOKESKUKSEN EVALUOINTIRAPORTTI SEKÄ LIIKENTEEN JA VÄYLIEN HALLINNON KEHITTÄMINEN –TYÖRYHMÄN RAPORTTI Lue…

23.8.2004
VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA JA TILAPÄISESTÄ SÄILYTYKSESTÄ SATAMA-ALUEELLA Lue…

16.8.2004
SUOMEN ITÄMEREN JA SISÄVESIEN SUOJELUN TOIMENPIDEOHJELMA Lue…

9.8.2004
ESITYSLUONNOS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Lue…

16.4.2004
EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ALUSLIIKENNEPALVELULAIKSI Lue…

19.3.2004
SEDIMENTTIEN RUOPPAS- JA LÄJITYSOHJEEN LUONNOS Lue…

2.3.2004
TAVARALIIKENTEEN RATAPIHAVISIO JA –STRATEGIA 2025 Lue…

27.1.2004
RATAHALLINTOKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 – 2008 Lue…

16.1.2004
LUONNOS ALUSTEN PAINOLASTIVESIEN JA SEDIMENTTIEN KÄSITTELYÄ JA VALVONTAA KOSKEVAKSI KANSAINVÄLISEKSI YKEISSOPIMUKSEKSI Lue…

12.12.2003
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KIRJE 10.11.2003 RISTEILYALUSTEN VÄYLÄMAKSUISTA Lue…

12.12.2003
LUONNOS ALUSONNETTOMUUSOHJEEKSI Lue…

14.11.2003
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOLAS-YLEISSOPIMUKSESTA JA ISPS-SÄÄNNÖSTÖSTÄ Lue…

7.11.2003
LUOTSAUSASETUSLUONNOS Lue…

5.11.2003
ILO’N MENETTELYTAPASÄÄNNÖKSET (ILO CODE OF PRACTISE ON SECURITY, SAFETY AND HEALTH IN PORTS) Lue…

20.10.2003
VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT LIIKENNEVERKOT JA TERMINAALIT (LVM:n julkaisu 38/2003) Lue…

7.8.2003
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ALUSJÄTELAIN MUUTTAMISESTA: MARPOL-SOPIMUKSEN VI LIITTEEN HYVÄKSYMINEN Lue…

13.5.2003
LAUSUNTOPYYNTÖ SIVUTUOTEASETUKSEN SOVELTAMISOPPAASTA II, KANSAINVÄLISESTÄ LIIKENTEESTÄ PERÄISIN OLEVA RUOKAJÄTE Lue…

30.4.2003
HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS MERENKULKULAITOSUUDISTUKSEKSI Lue…

7.4.2003
LUONNOS HE:KSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAUTATIE- JÄRJESTELMÄN LIIKENNETURVALLISUUSTEHTÄVISTÄ Lue…

25.2.2003
TIE AUKI TAIVASTA MYÖTEN -RAPORTTI Lue…

2.1.2003
ENGLANNIN KIELI LINJALUOTSAUKSEN TUTKINTOKIELENÄ Lue…

21.12.2002
FAL-DIREKTIIVIN IMPLEMENTOINTI Lue…

16.10.2002
ONNETTOMUUSTUTKINNAN SUOSITUKSET C 2/2002 M, MS CITY OF SUNDERLAND Lue…

11.10.2002
LAUSUNTOPYYNTÖ EY:N ALUSJÄTEDIERKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JA ALUSJÄTELAIN MUUTOSEHDOTUKSESTA Lue…

8.10.2002
LUONNOS SUOMEN JA VIRON VÄLISEKSI MERENKULKUSOPIMUKSEKSI Lue…

11.9.2002
ORGAANISTEN TINAYHDISTEIDEN MARKKINOILLE LUOVUTTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITTAMINEN Lue…

2.9.2002
LAIVA-ASIAMIEHEN VASTUU ALUKSEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN VAHINKOJEN HOITAMISESSA Lue…

2.9.2002
VÄYLIEN SYVYYSKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN Lue…

26.8.2002
”MERITEOLLISUUSTOIMIKUNTA 2002”:N MIETINTÖ Lue…

21.3.2002
HE-LUONNOS SOLAS-SOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMISEKSI JA MERILAIN MUUTTAMISEKSI Lue…

21.3.2002
LAUSUNTO M-REAL OYJ:N 14.3.2002 KIRJELMÄSTÄ Lue…

12.3.2002
IMO/KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS ALUSTEN HAITALLISTEN KIINNITTY-MISENESTOJÄRJESTELMIEN VALVONNASTA Lue…

19.2.2002
EHDOTUS LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ JA EHDOTUS SEN LIITTEEN A OSIKSI 1-4 JA OSAKSI C Lue…

11.2.2002
SATAMALIITON KOMMENTIT EUROOPAN KOMISSION ASIAKIRJAAN ”DISCUSSION PAPER: A COMMUNITY STRATEGY ON AIR POLLUTION FROM SEAGOING SHIPS” Lue…

7.2.2002
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEEN TIELLÄ LIITTYVÄT ASETUSEHDOTUKSET Lue…